سرعین،تمرین هم زبانی و مهربانی صبح روز پنجشنبه ساعت ۶ به تاکسی زنگ زدم چنددقیقه بعد با دیگ های خورشت فسنجانی که همسرم آماده کرده بود همراه ساک سفری و دوربین فیلمبرداری جلو درب حاضرشدم سوار تاکسی شدم با آقا فردین هماهنگ کردم، منزلش سبزه میدان کوچه آفخراست.زیاد طول نکشید با ساک و لوازم سفر […]
ادامه مطلب

اینکه ژاپن ، ژاپن شده است ، تصادفی نیست…. یکی از رموز فرهنگ ژاپنی ها را در مسیر پیشرفت نشان می دهد: نیازی به دشمنی و درگیری با دیگران نیست با رشد و پیشرفت تو ، دیگران خود به خود شکست می خورند. به دیگران کاری نداشته باش کار خودت را درست انجام بده. دفتر […]
ادامه مطلب