دانش آموزان پرتلاش در  درس ادبیات استاد ابراهیمی

دفتر دبیرستان غیردولتی فرهنگ(دوره اول)