نکاتی که موفقیت دانش آموزان عزیز را درامتحانات افزایش خواهد داد

1-اولین و مهم ترین قدم برای رسیدن به هدف،حفظ آرامش وداشتن روحیه ی با نشاط و فعال است;سعی کنید درروزهای امتحان آرامش خودرا کاملا حفظ نمایید.

2-حتی المقدور برنامه مطالعاتی ایام امتحانات را به گونه ای تنظیم نمایید که درشب امتحان زمان بیشتری برای استراحت داشته باشید.

3-هرگز و به هیچ وجه خود را درگیر مشاجرات و تنش های عصبی ، خانوادگی و....نکنید.

4-بهتراست شب امتحان دوش بگیرید زیرا دراین صورت خواب راحتی خواهید داشت و استرس و خستگی شمارا کاهش می دهد.

5-درصورت نیاز به مشورت و مشاوره،با افرادی مشورت کنید که ازآرامش خوبی برخوردارند و به شما روحیه یا به قولی انرژی مثبت می دهند.

6-روز امتحان(قبل از شروع امتحان)سعی کنید با دانش آموزان دیگر مخصوصا درخصوص دشواری درس یا مسائل اضطراب زا صحبت نکنید.

7-برنامه امتحانات را درمحل مناسب به نحوی که درمعرض دید شما باشد،نصب کنید.

8-هرگز با ذهن خسته درس نخوانید زیرا یک ساعت درس خواندن با ذهن آرام ،مفیدتراز چندساعت مطالعه با ذهن خسته است.

9-هرروز بعد از مطالعه روزانه ،چنددقیقه هوای آزاد تنفس کنید.

10-درایام امتحان ،وقتی مطالعه درس رابه پایان می رسانید،کار خودرا تمام شده تصور نکنید و زمان باقیمانده را به بطالت نگذرانید بلکه آن را به درسی اختصاص دهید که مهارت کمتری درآن دارید.

11-هرمبحث درسی را با توجه به میزان تسلط یا عدم تسلط خود به سه قسمت تقسیم نمایید:

الف)قسمتی را که کاملا برآن مسلط هستید،بارنگ سبز مشخص کنید.

ب)قسمتی را که تسلط کمتری برآن دارید،بارنگ آبی مشخص کنید.

ج) قسمتی را که هیچ تسلطی برآن ندارید،بارنگ قرمز مشخص کنید.

وقبل ازشروع امتحانات،ابتدا با تلاش بیشتر و یا کمک گرفتن ازدیگران سعی کنید قسمت قرمز رنگ را به سطح رنگ آبی برسانید سپس تمام قسمت های آبی را با مطالعه به سطح رنگ سبز برسانید;این امر موجب می شود شما درایام امتحان احساس راحتی بیشتری داشته باشید.

12-توجه داشته باشید که درس خواندن یک مهارت مادرزادی نیست بلکه مهارتی است که با ایجاد علاقه و انگیزه به دست می آید.

13-برای جلوگیری از پراکندگی حواس و تمرکز،هرنکته و موضوع غیردرسی مثلا یادآوری نکته ای به مادرو....رابرروی کاغذ سفیدی یادداشت کنیدودر زمان مطالعه به حواشی فکر نکنید.

14-توجه داشته باشید استمرار درمطالعه موجب تسلط شما به منابع مورد مطالعه وافزایش اعتماد به نفس خواهد شد.

15-هیچ وقت درحالت خوابیده یا درازکش مطالعه نکنید.

16-امتحان جزء جدانشدنی زندگی ما انسان هاست،سعی کنید هرگونه احساس بد و برداشت نا به جا ازامتحانات را ازخود دور کنید.

17-سوالات سال های قبل را حتما مرور کنید تا با آمادگی بیشتر درجلسه امتحان حاضر شوید.

18-تاکیدات دبیران محترم در زمان تدریس منابع درسی را مجدداً یادآوری و مرو رکنید.

19-درحین مطالعه حتما مواد قندی سالم (خرما،کشمش و...)مصرف کنید ودرایام امتحانات به تغذیه خود توجه کنید،مخصوصا صبحانه خوب بخورید،میان وعده میل کنید اماغذای حجیم نخورید.

20-وقتی برگه سوالات امتحانی را برمی دارید ابتدا به همه سوالات نگاه نکنید بلکه به ترتیب شماره به سوال ها نگاه کنید.هرکدام را که می دانید پاسخ دهید وهرکدام را که نمی دانید بعد از پاسخ به سوالاتی که برآنها تسلط دارید به سوالات پاسخ نداده برگردید.

21-درپایان،یک باردیگر سوالات امتحانی را با پاسخ خود مطابقت دهید تاسوالی بی جواب نمانده باشد; برای ترک جلسه ی امتحان عجله نکنید وازمدت زمان تعیین شده امتحان،نهایت استفاده را داشته باشید.

22-بعدازخروج ازجلسه امتحانی،آرامش خود را حفظ کنید ودیگر به امتحان داده شده فکر نکنید ونگران آن نباشید و بعد ازورود به منزل و کمی استراحت فوراً خودرا برای امتحان بعدی آماده کنید.

23-توجه داشته باشید توکل به خدا، حفظ آرامش و اعتماد به نفس،پشتکار و برنامه ریزی، خوش بینی و نگاه مثبت مهم ترین عوامل موفقیت درامتحانات هستند.

"هرکه بر خداتوکل کند،اوبرایش کافی است"

پیروزو سرافراز باشید

 

واحد مشاوره دبیرستان غیردولتی فرهنگ(دوره اول)