دانش آموزان پرتلاش در درس ادبیات فارسی

 کلاس: هشتم استاد اردشیری

دانش آموزان پرتلاش در درس ادبیات فارسی

کلاس: هشتم استاد اردشیری

سروش داعی

امیررضا اله پور

محمدجواد جعفرپناه

امیرمحمد امیدی

سیدعلیرضا حبیب زاده

فرحان ثابت

احمد بخت استواری

ایلیا افشین

رامتین زابلی

مهدی اخوان