دومین جلسه هم اندیشی انجمن اولیا و مربیان برگزار شد ...

گزارشی کوتاه 

 ...