دومین جلسه هم اندیشی انجمن اولیا و مربیان برگزار شد ...

 ...