افتخاری دیگر برای دانش آموزان کوشای فرهنگ

دانش آموزان پرتلاش درس ریاضی 

 

.