سومین مرحله آزمون های سراسری گاج در مدسه فرهنگ

پس از یک روز بارانی، آفتابی که درخشندگی اش هر کسی را مجذوب می کرد جمعه را گرما و روشتی شادی آفرینی بخشیده بود.

.

گزارش تصویری