بازدید از کتابخانه مهرپویان رشت

دانش آموزان کلاس نجوم مقدماتی و عکاسی نجومی ... 

.