دانش آموز عزیز، آقای ادریس رفیعی فرد

چهارم بهمن ماه، سالروز میلادت گرامی باد ... 

دانش آموز عزیز، آقای ادریس رفیعی فرد 

مهربانم !

یک جهان قاصدک ناز، به راهت باشد

بوی گل ، نذر قشنگی نگاهت باشد

خداوند

شب و روز و تمام لحظات

با همه قدرت خود

پشت و پناهت باشد.