پنجمین مرحله گردهمایی انجمن اولیا و مربیان در فضایی صمیمی برگزار شد...

.