دانش آموز عزیز، آقای ناصر خور طلب

دانش آموز عزیز، آقای ناصر خور طلب

هزاران بار خدا را شکر که چنین روزی را آفرید
تا باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد . . .
سالروز شکفتنت مبارک