ابتکاری نو با هدف هماهنگی بیشتر

 ( نگاهی اجمالی به همایش انجمن های مدارس فرهنگ )

.