دانش آموزان کوشای فرهنگ در مسابقات لیگ علمی ناحیه یک رشت شرکت کردند...

.