اردوی تفریحی دانش آموزان معدل بالای فرهنگ

 جهت تشویق دانش آموزان رتبه های بالای درسی

.