دومین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه فرهنگ

.