دومین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه فرهنگ

به روایت تصویر ... 

.