گزارشی کوتاه از شرکت دانش آموزان در جشنواره نوجوان خوارزمی

.