جشن سپاس فرهنگ، با شکوه و خاطره انگیز برگزار شد ...

.

.