مدیریت محترم دبیرستان غیردولتی فرهنگ

تسلیت گروه اداری- آموزشی ، انجمن اولیا و مربیان و دانش آموزان این دبیرستان را در غم از دست دادن برداردزاده بزرگوارتان، پذیرا باشید. 

...