بازدید دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم

بازدید به صورت پنجشنبه های هرهفته برنامه ریزی شده بود .. 

که سه هفته متوالی در صبح پنجشنبه دانش آموزان هرپایه، با همراهی و سرپرستی عوامل اجرایی دبیرستان و همیاری دبیران درس علوم تجربی، از پژوهشسرای پسروفسور رضا بازدید نمودند.