فیزیک و ریاضی «رسیدن به جواب بهتر با خواندن صدای بلند»

فیزیک و ریاضی «رسیدن به جواب بهتر با خواندن صدای بلند»

دانشمندان اسپانیایی با انجام بررسی هایی، دریافته اند که مسائل ریاضی که با صدای بلند خوانده می شوند آسان ترحل می شوند.همچنین کشیدن اشکال مرتبط با مسائل ریاضی نیز می تواند برای دریافتن راه حل درست مفید باشند زیرا این اشکال درواقع نمادی گرافیکی از مسئله هستند.

درریاضی و فیزیک؛

۱-تمام متن کتاب را خط به خط بخوانید.

۲-مثال های داخل متن را بدون نگاه کردن به حل آنها حل کنید سپس حل خود را با حل کتاب مقایسه کنید.

۳-هیچگاه فرمول ها را حفظ نکنید زیرا نمی توانید درحل تست ها از آنها استفاده کنید.سعی کنید فرمول ها را بفهمید، و آنها را رمز گشایی کنید.

۴-برای اینکه دردرس فیزیک و ریاضی قوی شوید هرچه می توانید تست ریاضی و فیزیک بزنید و نکات بسیار مهم رادریک گوشه بنویسید.

به اُمید پیروزی و موّفقیت تمام عزیزان

شیخی