۱۳ چیز که درمورد ژاپن نمی دانستید!!!!

112345612345678

اینکه ژاپن ، ژاپن شده است ، تصادفی نیست….

یکی از رموز فرهنگ ژاپنی ها را در مسیر پیشرفت نشان می دهد: نیازی به دشمنی و درگیری با دیگران نیست

با رشد و پیشرفت تو ، دیگران خود به خود شکست می خورند.

به دیگران کاری نداشته باش کار خودت را درست انجام بده.

دفتر دبیرستان غیردولتی فرهنگ (دوره اول)

گزارش تصویری